ต้องการทำบัตรประชาชนใหม่ ทำอย่างไรดี

    หลายๆคนมักจะเคยพบกับปัญหาทำบัตรประชาชนหาย บางคนก็อาจจะทำหายหลายครั้งๆ หายบ่อยๆ จนชิน จนรู้วิธีการทุกอย่าง แต่สำหรับบางคนนั้นอาจจะเพิ่งเคยทำหายครั้งแรก เขาก็อาจจะไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไรต่อไป ต้องไปติดต่อทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหากต้องการทำบัตรประชาชนใหม่

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องทำยังไง
ทำได้ทันทีเมื่ออายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องทำภายใน 60 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีทำบัตรครั้งแรก

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น หลักฐานการศึกษา หนังสือเดินทาง
 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ ต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 • หากไม่มีหลักฐานในข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

บัตรประชาชนหมดอายุ จะต่อบัตร ต้องทำยังไง

 • ต้องทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรหมดอายุ (หากเกิน 60 วันต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท) สามารถทำบัตรใหม่ก่อนที่บัตรจะหมดอายุได้ 60 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ 

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุแล้ว
 • หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

บัตรประชาชนหาย บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง

 • ไม่ต้องแจ้งความ สามารไปทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน จะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีบัตรประชาชนหาย

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง
 • หากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

เปลี่ยนชื่อ แล้วต้องเปลี่ยนบัตรประชาชน ทำยังไง

 • หากเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน มีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนดต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ทำบัตรประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อ

 • บัตรประชาชนใบเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล